Regulamin sklepu internetowego „dasagat.pl”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Postępowanie reklamacyjne
§11 Odpowiedzialność
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§14 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym
dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości
Towarów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § od 13 do 14 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

 1. Sklep internetowy – http://www.dasagat.pl/
 2. Sprzedawca – Sławomir Michułka, D.A.S. AGAT Sławomir Michułka, NIP: 9141286262, ,
  607130470, 713944684
 3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się
  przez to następujące dane:
  a) siedzibę: Wawrzyszów 12, 57-120 Wiązów
  b) adres mailowy: info@dasagat.pl
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która
  zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 5. Konsument – art. 22 1 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu
  internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego.
 7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
  internetowego tj. sprzedaż ochronników słuchu, radiotelefonów okularów ochronnych,
  akcesoriów strzeleckich.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
  określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w
  chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania
  Towaru oraz dane Klienta.
 9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
  dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między
  innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający
  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu
  internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i
  przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych
  osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE
  2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na
  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
  wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie
  internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz
  ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”
  Sklepu internetowego.
 2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
  akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji
  zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie
  Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą
  obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,
przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego
nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w
polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Michułka, D.A.S. AGAT
  Sławomir Michułka, NIP: 9141286262, Wawrzyszów 12, 57-120 Wiązów, 607130470,
  713944684, info@dasagat.pl
 2. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
  prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez
  sprzedawcę;
  c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
  sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska
  oraz miejsca zamieszkania;
  d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych
  w takim zbiorze;
  e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
  danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji
  niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
  zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
  lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
  którego zostały zebrane.
 3. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych
  osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych
  osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
  czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i
  od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
  uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym
  ustawy.
 4. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
  przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE
  2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Dane mogą być
  przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź
  niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze
  reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 6. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki
  jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym
  prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez
  Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych
  krajach.
 8. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone
  na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące
  Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia

umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

 1. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów
  dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia
  zamawianego Towaru.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem
  przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza
  zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest
  dobrowolne.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia
  wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana
  jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza
  oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą
  przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza
  zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim
  przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do
  sieci internetowej.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam
  zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu
  zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna
  do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia
  zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od
  zawarcia umowy.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię,
  podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską
  lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są
  wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę
  o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje
  wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką
  zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu
  oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia
  internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji
  zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy
  płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie
  oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
  elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej
  oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z
  chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
  ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
  Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych

właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty
(określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych
rabatów (o ile dotyczy).

 1. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku
  źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie
  określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia
  różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym
  zakupie.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia –
  każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
 2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc
  od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych
  dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas
  realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia
  (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych
  przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego
  sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez
  Klienta środka transportu.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
  zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z
  Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
  realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
  §6 Dostawa
 4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy
  kurierskiej (DPD, InPost) lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z
  nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 5. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
  adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i
  potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
  odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 6. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
  ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 7. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie
  wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów
  wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów
  ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

§7 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek
  bankowy o następującym numerze: 42 9588 0004 0004 0455 2000 0010.
 2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub
  przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności
  internetowych Przelewy24.
 3. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje
  zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy
  kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§8 Rękojmia

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na
  koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem
  dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec
  Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową,
  posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru
  konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od
  wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie
  na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W
  szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
  oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
  przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
  umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy
  Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres
  Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o
  wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym
  załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla
  procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla
  skuteczności reklamacji.
 4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po
  ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby
  Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to
  pozwalają.
 5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w
  terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w
  zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i
  uznaniem go za uzasadnione.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i
  wymiany Towaru na nowy.

§9 Odstąpienie

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta,
  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
  przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
  momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem
  lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
  Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły
  sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
  konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
  później niż w terminie czternastu dni.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
  internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru
  Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem
  koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z
  niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie
  na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o
  odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu
  Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
  otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie
  otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
  że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla
  niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od
  niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
  kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia
  przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
  przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,
  od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
  Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
  podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,
  art. 34 Prawa konsumenckiego.
 12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić
  Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli
  sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem
  normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać
  obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
  określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w
  sytuacji:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i
  nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty
  elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze
  wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
  złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany
  nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go
  Klientowi miał posiadać.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny
  od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast
  wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
  umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
  stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
  inny sposób zaspokojenia.
 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić
  odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
  przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej
  , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
  konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie
  CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)” 
 4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
  uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy,
  w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej
  reklamacji

§11 Odpowiedzialność

 1. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
  wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem
  działalności sklepu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:
  a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza
określanych jako tajne lub ściśle tajne;
d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,
wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji
handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ
  władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
  treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić
  naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie
  kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a
  także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony
  internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl .
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
  Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
  Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl .
 7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania
  sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
  sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
  2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online
  dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt
  dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie
  sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
  sprzedaży:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj
Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i
  Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem
  niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
  Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z
  tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
  sprzedawcy.
 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami
  usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
  natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi
  stosowne oświadczenie.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za
  poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w
  całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy
  sprzedaży.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na
  kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z
  chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego
  konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim
  wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu
  przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
 6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie
  produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
  niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z
  tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za
  wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i
  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają
  poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
  §14 Postanowienia końcowe
 10. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach
  obowiązującego prawa.
 11. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
  obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym
  Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez
  konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 12. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,
  teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są
  wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
  Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 13. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w
sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2
lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;”

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony
  przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą
  odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
  profilowania.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr
  22 poz. 271 ze zm.).
  b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
  o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013
  poz. 1422);
  e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49
  poz. 508 ze zm.);
  f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006
  Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
  art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  to jest:
  a) zmiany przepisów prawa;
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
  c) zmiana kursu walut,
  d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 6. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich
  zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o
  zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W
  przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni
  od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną

poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego
jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i
  sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii
  Prawnej LEGATO.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i
niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z
własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na
czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu
Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać
odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się
więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-
legato.pl/